East Jerusalem
Photo by Esty Dziubov/TPS on 4 March, 2019

East Jerusalem

A view on East Jerusalem. Jerusalem, Mar 4, 2019. Photo by Esty Dziubov/TPS *** Local Caption *** éøåùìéí ä îæøçéú ùîù îæøç øçåá áéú áúéí ââ ââåú øòôéí ãåã

Photo Details

  • 1024 x 683
  • 164.35 KB
  • Esty Dziubov/TPS
  • March 04, 2019

Tagged In

, , , , ,