Ashalim solar power station in the Negev
Photo by Kobi Richter/TPS on 19 February, 2019

Ashalim solar power station in the Negev

The sun tower in Ashalim solar power station in the Negev desert. Ashalim, Aug 10, 2018. Photo by Kobi Richter/TPS

Photo Details

  • 6016 x 4016
  • 520.04 KB
  • Kobi Richter/TPS
  • February 19, 2019

Tagged In

, , , , , , ,