Ayelet Shaked, Naftali Bennett, Bezalel Smotrich and Rafi Peretz (Courtesy)
Photo by Courtesy on 29 July, 2019

Ayelet Shaked, Naftali Bennett, Bezalel Smotrich and Rafi Peretz (Courtesy)

Ayelet Shaked (L), Naftali Bennett, Bezalel Smotrich and Rafi Peretz. (Courtesy)

Photo Details

  • 1200 x 1600
  • 245.49 KB
  • Courtesy
  • July 29, 2019
  • Worldwide