Third COVID-19 vaccine shot at Jerusalem’s Hadassah Ein Kerem hospital
Photo by Shalev Shalom/TPS on 15 August, 2021

Third COVID-19 vaccine shot at Jerusalem’s Hadassah Ein Kerem hospital

Israeli citizens receiving the third COVID-19 vaccine shot at Hadassah Ein Kerem hospital in Jerusalem. Jerusalem, Aug 15, 2020. Photo by Shalev Shalom/TPS

Photo Details

  • 1024 x 683
  • 85.97 KB
  • Shalev Shalom/TPS
  • August 15, 2021

Tagged In

, , , , ,