AyeletShakedAtThePollingStation190917

Ayelet Shaked at the polling station

Ayelet Shaked (R), leader of the Yamina Party, casts her vote for Israel's 22nd Knesset, with her daughter, at the polling station in Tel Aviv. Tel Aviv, Sep 17, 2019. Photo by Kobi Richter/TPS