KoheletEconomyConferenceInTelAviv200212

Kohelet Economy Conference in Tel Aviv

MK Sharren Haskel. (Kobi Richter/TPS)