Third COVID-19 vaccine shot at Jerusalem's Hadassah Ein Kerem hospital

Third COVID-19 vaccine shot at Jerusalem’s Hadassah Ein Kerem hospital

The medical staff receiving the third COVID-19 vaccine shot at Hadassah Ein Kerem hospital in Jerusalem. Jerusalem, Aug 15, 2020. Photo by Shalev Shalom/TPS

Third COVID-19 vaccine shot at Jerusalem’s Hadassah Ein Kerem hospital

The medical staff receiving the third COVID-19 vaccine shot at Hadassah Ein Kerem hospital in Jerusalem. Jerusalem, Aug 15, 2020. Photo by Shalev Shalom/TPS

Third COVID-19 vaccine shot at Jerusalem’s Hadassah Ein Kerem hospital

Israeli citizens receiving the third COVID-19 vaccine shot at Hadassah Ein Kerem hospital in Jerusalem. Jerusalem, Aug 15, 2020. Photo by Shalev Shalom/TPS