Shavuot
Photo by Elior Cohen/TPS on 17 May, 2018

Shavuot

A display of dairy products at kibbutz Alumim in southern Israel on May 17, 2018. Photo by Elior Cohen/TPS *** Local Caption *** ùáåòåú îåöøé çìá âáéðä âáéðåú úðåáú äàøõ úðåáä ÷éáåõ òìåîéí âáåì òæä ãøåí âéãåì ç÷ìàåú çâ éäãåú

Photo Details

  • 1024 x 683
  • 82.78 KB
  • Elior Cohen/TPS
  • May 17, 2018

Tagged In

, , , , , , , , , , , ,