Gaza
Photo by IDF Spokesperson on 19 November, 2023

Gaza

Israeli soldiers in the Gaza Strip on Nov. 19, 2023. Photo by IDF Spokesperson

Photo Details

  • 1024 x 576
  • 47.59 KB
  • IDF Spokesperson
  • November 19, 2023
  • Worldwide