Chanukah

Tel-Aviv municipality lit up Hanukah menorah 8 candles

Tel-Aviv municipality lit up Hanukah menorah 8 candles

Tel-Aviv municipality lit up Hanukah menorah 8 candles

a large chanukia for the Jewish holiday of Hanukkah, on Habima square in Tel Aviv

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel

Chanukah in Israel