Temple Mount

Dome of the Rock

The Dome of the Rock on Temple Mount in the Old City of Jerusalem on Aug. 10, 2022. Photo by Yosef Mizrahi/TPS

Temple Mount

Jerusalem's Temple Mount viewed from the Mount of Olives on Oct. 20, 2019. Photo by TPS *** Local Caption *** מתפללים ב תפילה הושענא רבא (היום השביעי והאחרון של חג סוכות) למול הר הזיתים ו הר הבית ב עיר העתיקה ירושלים טלית כיפת הסלע עיר ...

Dome of the Rock

The Dome of the Rock, located on Jerusalem's Temple Mount, viewed from the Mount of Olives on Aug. 10, 2022. Photo by Yosef Mizrahi/TPS

Temple Mount during Eid al-Adha

The Dome of the Rock on Jerusalem's Temple Mount on July 20, 2021. Photo by Shalev Shalom/TPS

Full Moon in Jerusalem

Supermoon over Temple Mount, Jerusalem. Nov 14, 2016. Photo by Hillel Maeir/TPS *** Local Caption *** ירח מלא כיפת הסלע הר הבית לילה שמים מסגד אל אקצה אל אקצא

View of old Jerusalem from Mount of Olives

Jerusalem's Temple Mount, as seen from the Mount of Olives on Jul 26, 2016. Photo by Andrew McIntire/TPS *** Local Caption *** מבט על ירושלים ו הר הבית מ הר הזיתים ב שעת ערב

Dome of the Rock

A view of the Dome of the Rock on Temple Mount in the Old City of Jerusalem, Aug 10, 2022. Photo by Yosef Mizrahi/TPS

East Jerusalem

Mosque in East Jerusalem. Jerusalem, Mar 4, 2019. Photo by Esty Dziubov/TPS *** Local Caption *** îñâã á éøåùìéí ä îæøçéú ãú ãúåú àéñìàí îæøç îñâã øî÷åì øî÷åìéí öøéç îâãì

Dome of the Rock

The Dome of the Rock, Muslim shrine located on the Temple Mount in Jerusalem, Jun 23, 2021. Photo by Shalev Shalom/TPS

Tisha B’Av 2022 in Jerusalem

Jewish worshippers wait to ascend the Temple Mount on Tisha B'Av, the ninth day of the month of Av in the Hebraic calendar. The fast of Tisha B'Av mourns the destruction of the two Temples by the Babylonians and by the Romans throughout Jewish history. Jerusalem, Aug 6, 2022. Photo by Netanel Malchutya/TPS