Jerusalem Day Parade
Photo by Esty Dziubov/TPS on 2 June, 2019

Jerusalem Day Parade

Youth and adults at Damascus Gate ( Shechem Gate ) of the Old City of Jerusalem, participating in the annual Jerusalem Day Flag parade, in celebration of 52 years of the reunification of the city. Jerusalem. Jun 2, 2019. Photo by Esty Dziubov/TPS *** Local Caption *** àìôé îùúúôéí áøé÷åã äãâìéí äîñåøúé ìøâì éåí éøåùìéí, îîøëæ éøåùìéí ìøçáú äëåúì äîòøáé øé÷åã ãâìéí 52 ùðéí ì àéçåã ä òéø éøåùìéí ùðú úùò"è úùòè ùòø ùëí

Photo Details

  • 1024 x 683
  • 137.06 KB
  • Esty Dziubov/TPS
  • June 02, 2019

Tagged In

, , , , , , , , , , ,