Embassy of Turkey
Photo by Kobi Richter/TPS on 3 November, 2019

Embassy of Turkey

Embassy of Turkey in Tel Aviv. Dec 27, 2017. Photo by Kobi Richter/TPS

Photo Details

  • 6016 x 4016
  • 288.78 KB
  • Kobi Richter/TPS
  • November 03, 2019

Tagged In

, , ,